Page 19 - Kayseri Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2022)
P. 19

GİRİŞ                Tarım sektörü ekonomik, sosyal, politik ve teknik yönleriyle diğer sek-
               törlerden farklı özellikleri olan ve vazgeçilmez öneme sahip bir sektör-
               dür. Günümüz dünyası, tarım ürünlerinin insan yaşamındaki önemi ile
               beraber, artan tüketim talebine cevap verebilecek üretim stratejilerini des-
               tekleyen, sürdürülebilirliği sağlamaya hizmet eden tarımsal politikaların
               gerekliliğinin en yoğun olduğu bir dönem olarak tanımlanmaktadır.

                Ülkeler, tarım ürünlerinin temel ihtiyaç maddeleri olması nedeniyle;
               özellikle, tahıl, şeker, süt, et ve bitkisel yağ gibi temel tarımsal ürünlerde
               kendi kendine yeterli olma çabası içerisinde olup tarım politikalarını bu
               hedef doğrultusunda yönlendirmektedirler.

                Kamusal alanda, geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve uy-
               gulanması, kaynakların etkili, etkin, ekonomik ve verimli kullanımı, yetki
               ve sorumlulukların netleşmesi, paydaşlar ile işbirliğinin arttırılması, reka-
               bet üstünlüğünün sağlanması ve sonuçta kurumsal kapasitenin geliştirilme-
               si amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Kamu yönetimi ve hizmet
               sunumun da şeffaık, katılımcılık, sorumluluk ve hesap verilebilirlik ilkeleri-
               nin hayata geçirilmesi gerektiği, bu ilkelerin aynı zamanda etkin bir kamu
               yönetiminin zorunlu unsurları arasında olduğu bilinmektedir. Stratejik
               yönetim kapsamında; misyon ve vizyon belirleme, stratejik amaç, hedef
               ve öncelikleri tanımlama ölçülebilir performans göstergeleri oluşturma ve
               önceden ilan etme unsurları vurgulanmaktadır.

                Bu çerçevede, Kayseri İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün,
               2023 Hedeerini belirleme çalışmaları başlatılmış olup, önümüzdeki beş
               yıllık süreçte, Bakanlığımız Stratejik Planında belirlenen vizyon çerçeve-
               sinde, bölgemizdeki tüm paydaşların potansiyelleri ve talepleri göz önü-
               ne alınarak, gelecekte yapılması düşünülen tüm faaliyetlere ilişkin öngö-
               rülerde bulunulmuştur.

                Belirsiz olan bir geleceğe yönelik yapılan plan çalışmalarında tek ba-
               şına ve merkeziyetçi bir yaklaşımla yapılabilecek öngörülerden ziyade,
               ilgili tüm paydaşları aynı amaç etrafında bir araya getiren yaklaşımların
               daha etkin iş sonuçlarına ulaşmada katkı sağlayacağı açıktır. Bu çalış-
               mada farklı veri kaynaklarından toplanan bilgilerin yanında, iç ve dış
               paydaşlarımızın geniş tabanlı katılımı ile katkı ve görüşlerini yansıtan, ilçe
               ziyaretleri, alan ve odak grup toplantıları, çeşitli anket çalışmaları yapıl-
               mış olup, elde edilen tüm veriler 2023 Hedeeri, 65. Hükümet Programı
               ve Bakanlığımız tarafından belirlenen üst politika belgelerine uygun ola-
               rak analiz edilmiştir.

                                    STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018-2022) | 1
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24