Page 17 - Kayseri Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2022)
P. 17

Kayseri il Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlü-
             ğü olarak, bir taraftan 10. Kalkınma planı ve Ba-
             kanlığımız vizyona bağlı kalarak, diğer taraftan da
             İl Müdürlüğümüz kalitesini ve verimliliğini arttıracak   “Stratejin derin ve
             teknik ve ziki altyapıyı oluşturacak amaç ve he- uzağı gören cinsten ise
             deer belirlemek için üst politika belgelerine uygun  daha savaşmadan sen
             olarak, tüm birimlerimiz ile her bir çalışanımızın kat-
             kı ve görüşlerini yansıtarak başarıyı hedeeyen bir      kazanırsın.
             stratejik planın hazırlanmasını amaçladık.        Stratejik düşüncen

              Stratejik plan hedeeri tek başına ve merkeziyet-   sığ ve kısa erimli ise,
             çi bir yaklaşımla yapılabilecek çalışmalar değildir.  daha savaşmadan sen
             Farklı görevlere ve donanımlara sahip birçok kişiyi     kaybedersin.
             bir araya getiren, idare genelinde sahiplenmeyi
             gerektiren zaman alıcı bir süreç olduğu gibi strate-   Bu yüzden, muzaffer
             jik planın çalışanlarımızca sahiplenilerek tüm teşki-   savaşçıların önce
             lat çalışanlarımızın özgörevi ve uzgörüşü ile tam bir
             uyum içinde uygulanması planın başarısı için hayati  kazanıp sonra savaştığı,
             öneme sahiptir.                     mağlup savaşçıların
                                         ise önce savaşıp sonra
              2023 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Hedeeri
             başlıklı projeye istinaden oluşturulan stratejik plan- kazanmaya çalıştıkları
             lama ekibi olarak projenin başından sonuna kadar        söylenir.”
             emeklerini esirgemeyen başta İl Müdürümüz Özkan
             KAYACAN olmak üzere bütün üst yönetime, pay-          Zhang Yu
             daşlarımıza ve danışman firma Momentum Bilgi
             Transferi'ne teşekkür eder, hazırlamış olduğumuz
             Strateji Belgesi ve Eylem Planının şehrimiz ve ülkemiz
             için hayırlara vesile olmasını temenni ederiyoruz.
                  Strateji Planlama Ekibi                                   STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018-2022) | XI
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22