Page 15 - Kayseri Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2022)
P. 15

SUNUŞ
              Ülkemizde ve dünyada hızla değişen eğilimler
             ve bunlara paralel olarak öne çıkan kamuda strate-
             jik yönetim ve performans esaslı bütçeleme sistemi,
             kaynaklarımızı daha etkin kullanma ve geleceğimi-
             ze yön verme ihtiyacı, önceliklerimizi özenle belir-
             lememizi zorunlu kılmaktadır. İl Müdürlüğü olarak,
             kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanımı,
             geleceğin sistematik ve disiplinli planlanması ve
             uygulanması, birimler arası işbirliğinin geliştirilme-
             si, yetki ve sorumlulukların netleşmesi, zaman ve
             kaynak israfının önlenmesi, rekabetçi yapılanmanın
             kazanılması ve sonuçta kurumsallaşma sağlanarak
             başarının artması için, Gıda Tarım ve Hayvancılık
             Hedeerimizi belirlemek üzere çalışmalar yürüttük.

              Bu çalışmalar sonucunda, bakanlığımız stratejik
             planında çizilen vizyona bağlı kalarak, bölgesel
             ihtiyaçları ve yetkinliklerini de göz önünde bulun-
             durarak belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeer ile
             ihtisaslaşma yolunda önemli bir adım atılmış oluna-
             caktır.

              Tüm paydaşlarımızla, Kayseri için yapmamız
             gerekenleri, yapabileceklerimiz süzgecinden ge-
             çirerek kaynaklarımızı verimli ve etkili bir şekilde
             yönetebilmemizi sağlayacak bir çalışma gerçek-
             leştirdik. Elbette ki bu çalışmanın meyvesi yine tüm
             paydaşlarımızla ortak hedefe kilitlenmiş sorumluluk
             bilinci ile gerçekleşecektir.

              Bereketli topraklar üzerinde yer alan Kayseri,
             yetiştirilen ürünlerle ülkemiz ekonomisine büyük
             katkılar sağlamaktadır. Bu potansiyeli değerlendi-
             rebilmek için; ortak çalışarak kaliteli ve ihracat is-
             teklerini karşılayabilen ürünler üretebiliriz. Bunu da
             ancak çiftçi, tarıma dayalı sanayi ve kamu bir bütün
             olarak çalışarak başarabiliriz.

              Yürütmüş olduğumuz bu projemizin faaliyetle-
             rinde canla başla çalışan proje ekibi ve katkı su-
             nan tüm paydaşlarımıza, ORAN Kalkınma Ajansı
             uzmanlarına ve Genel Sekreteri A. Emin KİLCİ‘ye
             teşekkür eder, 2023 Gıda Tarım ve Hayvancılık He-
             deerinin Kayserimiz için hayırlara vesile olmasını
             temenni ederim.

                    Özkan KAYACAN
                      İl Müdürü


                                   STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018-2022) | IX
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20