Page 13 - Kayseri Yerel Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2022)
P. 13

ÖNSÖZ              Küresel iklim değişikliğinin de etkileri ile dünya
             tarımında yaşanan problemlerin çözümüne yöne-
             lik stratejiler bütünü olan sürdürülebilir tarım ancak
             daha geniş kitlelerin farkındalığı ile etkili bir meka-
             nizmaya dönüşecektir. Sürdürülebilir tarım strate-
             jileri ile uzun soluklu, çevreci, doğal kaynakların
             korunmasında etkili, insan ve hayvan sağlığı açı-
             sından güvenli, üretken ve kar oranı yüksek, düşük
             girdili tarım sistemlerinin oluşturulması ve benimse-
             tilmesi hedeenmektedir.

              Tarımın, üretimden yatırıma stratejik bir öneme
             sahip olduğu artık tüm dünyada kabul edilen bir
             gerçektir. Hızla artan nüfusun temel ihtiyaçlarından
             olan gıda ve giyimin hammaddesini temin eden
             tarım sektörü, ülkemizde Cumhuriyetin kurulduğu
             yıllardan günümüze geleneksel tarımdan modern
             tarıma geçişte çok yol kat etmiştir. Bu süreçte tarım;
             gelişen Türkiye’nin önemli bir yapıtaşı, kalkınma sü-
             recinin vazgeçilmez bir parçası olmuştur.

              Tarımsal potansiyeli ile Ülkemizin önde gelen ta-
             rım merkezleri arasında yer alan ve tarımda marka
             olma yolunda ilerleyen Kayseri’de, kaynakların et-
             kin kullanımı ilkesi çerçevesinde ekonomik, sosyal,
             çevresel ve uluslararası gelişmeler boyutunu bütün
             olarak ele alan örgütlü, rekabet gücü yüksek, sür-
             dürülebilir bir tarım sektörünün oluşturulması temel
             amacımızdır.

              Bu amaçla, orta ve uzun vadeli amaçlarımızı,
             temel ilke ve politikalarımızı, hedef ve önceliklerimi-
             zi, performans ölçütlerimizi, bunlara ulaşmak için
             izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren
             2018-2022 Dönemi Stratejik Plan hazırlanmıştır.
             Hazırlanan çalışmanın ilimizdeki tarım sektörüne
             rehberlik ederek sektörel hedeerin gerçekleştiril-
             mesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
             Bu doğrultuda planın hazırlanmasında katkıları
             bulunan ilimizin tüm kamu kurum kuruluşlarının
             yöneticilerine, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu
             temsilcilerine, ilçe toplantılarında desteklerini esir-
             gemeyen yerel yönetimlere, Kayseri İl Gıda Ta-
             rım ve Hayvancılık Müdürü Özkan KAYACAN ve
             stratejik planlama ekibine teşekkür eder; Kayseri İl
             Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Strateji Bel-
             gesi ve Eylem Planının ilimize ve ülkemize hayırlı
             olmasını dilerim.


                    Süleyman KAMÇI
                        Vali


                                   STRATEJİ BELGESİ VE EYLEM PLANI (2018-2022) | VII
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18